Teplárna Tábor

Tepelné čerpadlo - porovnání

Teplárna Tábor, a.s. touto cestou reaguje na množící se prezentace dodavatelů tepelných čerpadel do panelových domů, které lákají na zaručeně levnější způsob vytápění a následné odpojení od teplárny.

Ve skutečnosti ale nabízejí cenu tepla, která ve výsledku nepokryje ani vlastní provozní náklady celého zařízení. Na tuto přoblematiku veřejnost upozorňuje také ERÚ - Další "šmejdi" u dveří.

Problematika odpojování od CZT a Zákon o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb.

Novelizovaný Zákon o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.1.2017 upřesňuje podmínky pro odpojování odběratelů tepla ze sítě CZT. Legislativa vytváří povinnost pro žadatele o odpojení povinnost vypracovat nezávislý energetický posudek. Tento energetický posudek je podmínkou pro získání stavebního povolení a tedy realizaci celého procesu.

Dle §16 odst. 7 Energetický posudek musí prokázat, že  CZT není ekonomicky přijatelné.

Nové znění odstavce (7):

(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek33) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Dle §16 odst. 8 energetický posudek musí provést pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění udělené MPO.

Technická a ekonomická analýza nezávislého Energetického konzultanta

Výpočet

Chcete tepelné čerpadlo do paneláku ?
Než se rozhodnete, ověřte si, zda se Vám to vyplatí…

Zadejte pouze dvě hodnoty

Spotřeba tepelné čerpadlo GJ/rok
Investice do nákupu TČ
Spotřeba elektrokotel GJ/rok
Celková spotřeba kWh/rok
Náklady na elektřinu Kč/rok
Paušál za jistič EON D56d 63A (standard) Kč/rok
Obsluha zařízení - odpovědná osoba Kč/rok
Stálé náklady - revize, opravy, údržba Kč/rok
Cena peněz 5% Kč/rok
Roční odpisy Kč/rok

Tepelné čerpadlo do panelových domů

Elektřina Kč/GJ
Investice (odpis na 12 let) Kč/GJ
Obsluha zařízení - odpovědná osoba Kč/GJ
Stálé náklady - revize, opravy, údržba Kč/GJ
Cena peněz 5% Kč/GJ
Celkem za GJ - tepelné čerpadlo Kč/GJ
Celkem za GJ - Teplárna Tábor (sazba SII.) Kč/GJ

Ceny jsou vč. DPH

Zdroj: Nezávislý odborník na energetiku Ing. Vondráš, nakladatelství Invicta Bohemica

Cenová kalkulace prodejců tepelných čerpadel zpravidla neobsahuje:

  1. odpisy - amortizaci zařízení, které bude po určité době (10-15 let) nutné vyměnit a bude nezbytné se znovu "složit" na nové, v budoucnu jistě dražší zařízení. Vstupní investice je v hodnotě min. jeden milión Kč
  2. náklady na opravy - žádné zařízení není bezporuchové, tudíž opravy budete muset hradit
  3. náklady na revize - revize elektro, tlakových nádob, dopouštěcích zařízení, MaR,...
  4. náklady na obsluhu - nikdo neponese odpovědnost za provozování zařízení zdarma

S odpojením od CZT souvisí dodatečné náklady vyplývající z §77 odst.6 energetického zákona 458/2000 Sb.. Z tohoto paragrafu vyplývá, že náklady na odstranění přípojky hradí ten, kdo odpojení požaduje.

Mnohem výhodnější je, a odborné publikace věnované této problematice to také potvrzují, volné finanční prostředky investovat do snížení spotřeby tepla na vytápění, tzn. zateplit dům a vyměnit okna. Zatímco při použití vlastního zdroje můžete ušetřit řádově procenta proti dodávkám z CZT, zateplením snížíte trvale spotřebu tepla o 30-40 %.

detail