Teplárna Tábor

Teplárna Tábor a ekologie

Výroba a rozvod tepla a elektřiny Teplárny Tábor, a.s. podléhá přísným požadavkům z hlediska ochrany životního prostředí. Podmínky provozu zařízení jsou stanoveny v rámci tzv. integrované prevence, kdy integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě České republiky a Evropské unie. Výsledným procesem je stanovení podmínek provozu v jednom uceleném rozhodnutí - „integrovaném povolení“, které je vydáno Krajským úřadem Jihočeského kraje a jeho dodržování je pravidelně kontrolováno příslušnými orgány státní správy. Provozovaná zařízení lze označit za nejlepší dostupnou techniku (Best Available Techniques - BAT), která představuje výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí za standardních technických a ekonomických podmínek.

Spolehlivé, bezpečné a ekologické chování TTA k životnímu prostředí, je rovněž deklarováno certifikátem ČSN EN ISO 14001 a zaměstnanci společnosti jsou každoročně proškolování v jednotlivých oblastech životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, nakládání s chemickými látkami/směsmi).

Teplárna Tábor, a.s. patří v současné době mezi jedinou teplárenskou společnost v Jihočeském kraji, která zabezpečuje většinu dodávek tepla na svém největším zdroji (fluidním kotli). Tento zdroj tepla již v současné době minimalizuje ekologickou zátěž pro své obyvatele a zároveň splňuje přísné emisní limity v rámci BAT. Do budoucna tedy nebude nutné pro tento kotel žádat o výjimky z plnění emisních limitů. Výsledky monitoringu jsou každoročně předkládány ČIŽP a Krajskému úřadu.

detail