Teplárna Tábor

Informace z výstavby K7 a TG2

V současné době je kotel K7 a turbosoustrojí TG2 provozováno jako základní prostředek teplárny sloužící k zajištění dodávek tepla dle požadavků zákazníků a výrobě a dodávce elektrické energie do distribuční sítě E-ON dle diagramu. Kotel plní zákonem stanovené přísné emisní limity. Zařízení je od 31. 12. 2009 ve zkušebním provozu dle podmínek stavebního zákona a nejpozději do konce roku 2010 bude po splnění všech podmínek stavebního úřadu zkolaudováno.

Dne 3. 10. 2007 přijela do základního závodu Teplárny Tábor, a.s. první vlaková souprava společnosti Viamont s dodávkou uhlí pro nový kotel K7.

Ani v měsících červenec a srpen 2007 neustal pracovní ruch na výstavbě nového teplárenského bloku. V uvedeném období probíhalo budování kabelových tras pro montáž el. instalace, montáž výměníkové stanice a vyvedení tepla, montáž technologie drtiče uhlí a dopravníků paliva výstavba sil popelovin, kondenzátoru TG 2 a byla zahájena montáž žárových vyzdívek. Především se ale realizovalo pomocí 350 t jeřábu vyzdvižení a usazení kotlového tělesa – „srdce nového kotle“ s následnou montáží armatur a byla dokončena montáž tlakového celku kotle zakončená tlakovou zkouškou.

Současně s výstavbou hlavního výrobního bloku pokračují práce na výstavbě teplovodních rozvodů větve Sever a Západ.

 

Květen a červen 2007

V měsíci květen a červen 2007 probíhaly práce na výstavbě nového výrobního bloku dle harmonogramu. Činnost byla zaměřena především na montáž přehříváku EK a LUWA, závěsů trubek, montáž cyklonů a propojovacích trubek. Z vykládky paliva do zásobníku paliva, kde se prováděla betonáž plochy byl postaven obloukový dopravník paliva. Pokračovala montáž vnitřního zařízení čištění spalin, jeho zaizolování a opláštění. Do hlavního výrobního bloku byl instalován turbogenerátor TG 2, bylo usazeno trafo 14 MW a pokračují práce na výstavbě výměníkové stanice. Dále byly prováděny přípravné práce pro přeložení parovodu Západ a Sever.

 

Březn a dubn 2007

V průběhu měsíce března a dubna 2007 byly ukončeny stavební práce v objektu hlubinného zásobníku a byl předán k provádění montáže technologie. Společností CZ Mont se realizovaly činnosti na montáži tlakové části kotle K7. V průběhu období se kompletoval: tlakový celek, zábradlí, plošiny a schody na ocelové konstrukci pro hlavní výrobní blok, pokračovaly práce na elektroodlučovači kouřových plynů, práce na palivových trasách a stavební práce na elektrorozvodnách, horkovodní stanici a TG. Pokračovaly úpravy budoucí skládky paliva a zastřešení nad hlubinným zásobníkem na skládce a zastřešení na vykládce paliva.

 

Únor 2007

V průběhu měsíce února 2007 se v rámci výstavby nového teplárenského bloku dokončila vykládka paliva a byla zprovozněna kolej nad výsypkami paliva. Na skládce paliva se dokončuje betonáž opěrných zdí skládky. Byla dokončena montáž ocelové konstrukce pro hlavní výrobní blok (výška 40,5 m) a byla zahájena montáž tlakového systému kotle K7 a montáž cyklonů. Rovněž byly zahájeny práce na budování základu pro TG2 v hlavním výrobním bloku. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám pokračuji všechny práce bez vážných problémů.

 

Prosinec 2006

V prosinci 2006 a v lednu 2007 byly dokončeny práce na pilotovém založení hlavního výrobního bloku včetně základových pásů a byla zahájena montáž ocelové konstrukce. Dokončila se výstavba protihlukové stěny u chladících věží na střeše strojovny TG1, dokončilo se zhutnění povrchu skládky paliva a pokračuje betonáž opěrných zdí. Dále pokračují stavební práce na výstupním objektu vykládky paliva, jsou založeny patky podpěrných sloupů dopravy paliva od vykládky paliva až po skládku paliva.Prioritou pro další období je dokončení montáže ocelové konstrukce pro hlavní výrobní blok tak, aby bylo možno zahájit začátkem února montáž tlakového celku kotle.

 

Listopad 2006

V měsíci listopadu 2006 bylo dokončeno pilotové založení objektu hlavního výrobního bloku a objektu vzduchové kondenzace. Byla dokončena a zprovozněna nová jímka oteplené vody v hlavním výrobním bloku včetně nových čerpadel chladící vody, a potrubí je opatřeno topnými kabely v rámci zimního opatření. Je dokončena protihluková stěna u chladících věží na střeše strojovny TG1, bylo dokončeno vyštěrkování a zhutnění povrchu skládky paliva v prostoru skladování a předmontážní plochy v dosahu jeřábu LIEBHERR, který byl v měsíci listopadu rovněž postaven.

Pokračují práce na vykládce paliva, dále výstavba opěrné stěny okolo skládky paliva, jsou založeny patky podpěrných sloupů zauhlovacího pasu od vykládky paliva až po skládku paliva.

Dne 27. 11. 06. převzala firma EXCON, a.s staveniště a stavební připravenost pro zahájení montáže ocelových konstrukcí pro hlavní výrobní blok a tuto montáž i zahájila.

 

Září a říjen 2006

V měsíci září a říjen 2006 se realizovaly v souladu s harmonogramem prací a dle SOD především práce na hlubinném zásobníku na skládce paliva, přemístila se kompresorová stanice a byly přemístěny stávající chladící věže. Bylo ukončeno provisorní připojení parovodu a kondenzátu větve Západ a Sever, byla dokončena demolice bývalé kotelny K3 a k 15.9. byla zprovozněna kolejová vlečka. Začátkem listopadu vyroste nad staveništěm jeřáb vysoký 65 m.

V následujícím období budou probíhat výkopové a betonářské práce pro ocelovou konstrukci hlavního výrobního bloku, práce na vykládce a skládce paliva a práce na výrobní dokumentaci částí kotle K7.

 

Červenec a srpen 2006

V měsíci červenec a srpen 2006 byly v rámci výstavby nového teplárenského bloku v základním závodě Teplárny Tábor, a.s. zahájeny stavební práce týkající se přeložek kabelových rozvodů v bývalé kotelně K3, byla provizorně přeložena kompresorová stanice, proběhla příprava parovodu Západ pro provizorní propojení s parovodem Sever při stavbě potrubního kanálu a byl demontován kolejový svršek železniční vlečky. Byla realizována přeložka kondenzátního hospodářství.

Prioritou tohoto období bylo dodržení tempa stavby a dokončení stavebních prací na přeložce potrubního kanálu a stavbě na vykládce paliva – hlubinného zásobníku v prostoru vlečky.

detail