Teplárna Tábor

Ochrana vod

Vody

Zásobování závodu je uskutečňováno dodávkou pitné vody z vodovodního řádu na základě uzavřené smlouvy. Jako napájecí voda pro kotle je používána demi voda, která se upravuje v chemické úpravně vod. Spotřeba vody je průběžně sledována ve všech jejích formách a je pravidelně vyhodnocována.

Vznikající technologické odpadní vody jsou neutralizovány a posléze vypouštěny společně s vodami splaškovými do městské kanalizace v souladu s kanalizačním řádem města Tábor. Dodržování podmínek kanalizačního řádu, včetně monitoringu těchto vod, je stanoveno v rámci vydaného integrovaného povolení následovně:

Látka nebo ukazatel

Emisní limit průměr

(mg/l)

Emisní limit maximální

(mg/l)

Četnost monitoringu

NL

300

500

4 x ročně

RAS

1 000

2 500

4 x ročně

C10 – C40

5

10

4 x ročně

BSK5

300

800

4 x ročně

CHSKCr

600

1 600

4 x ročně

Pcelk

5

10

4 x ročně

Hg

0,01

0,02

1 x ročně

Cd

0,01

0,02

1 x ročně

pH

6-9,5

6--11

4 x ročně

 

Kapalná paliva a ostatní chemické látky/směsi, které jsou používány k výrobní činnosti, se řadí k látkám, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jsou proto učiněna vhodná opatření, která zabraňují úniku těchto závadných látek do vod. Pokyny v případě havárie jsou shrnuty v „Plánu opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod“, který je schválen Krajským úřadem. Vybraná pracoviště jsou vybavena havarijními soupravami, které slouží pro odstraňování následků vzniklých havarijních situací.

detail