Teplárna Tábor

Odpady a chemické látky

Odpady

Při nakládání s odpady je kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a důsledné třídění všech produkovaných odpadů. Odpady, které nelze již dále využít, jsou předávány odpadovým společnostem, které mají oprávnění s nimi dále nakládat. Největší podíl na produkci odpadů (cca z 98%) má popílek, který vzniká při spalování hnědého uhlí. Popílek má společnost TTA certifikován i jako výrobek, tzn. že v případě poptávky na trhu, nemusí být veden v režimu odpadů.

Odpady jsou shromažďovány na vybraných místech v řádně označených nádobách (plastové nádoby, sudy, kontejnery) a v případě shromažďování nebezpečných odpadů jsou tato místa vybavena identifikačními listy těchto odpadů. V areálu TTA1 se nachází centrální shromaždiště odpadů, které je řádně uzamčené a jeho součástí je také mobilní buňka, vybavená roštem se záchytnou vanou, která slouží ke shromažďování nebezpečných odpadů.

 

Nakládání s chemickými látkami/směsmi

Chemické látky/směsi klasifikované jako nebezpečné jsou ve výrobním procesu používány v míře nezbytně nutné. K dispozici jsou všem zaměstnancům aktuální bezpečnostní listy a na vybraných pracovištích jsou umístěny Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými nebezpečnými látkami/směsmi. Tato pravidla jsou odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí. Dle charakteru nebezpečnosti chemických látek/směsí jsou zaměstnancům přidělovány vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Společnost TTA je v souvislosti se skladováním kapalných paliv zařazena pod působnost zákona o prevenci závažných havárií. Základní strategií společnosti je dosáhnout takové úrovně bezpečnosti, aby provozovanou činností nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců a obyvatel v okolí, ale také majetku a životního prostředí. Naplnění této politiky prevence závažných havárií je dosahováno aktivním uplatňováním systému managementu bezpečnosti. Základním cílem je, aby každý zaměstnanec společnosti jednal systémově, spoluodpovědně a preventivně při všech vykonávaných činnostech, a tím předcházel nejenom vzniku rizik, ale také tyto rizika omezoval. Tyto cíle jsou deklarovány ve zpracovaném a Krajským úřadem schváleném Bezpečnostním programu, který podléhá pravidelné aktualizaci.

detail