Teplárna Tábor

Ochrana ovzduší

Ovzduší

TTA v posledních letech investovala značné ekonomické prostředky do ekologizace svých provozovaných zdrojů, aby bylo dosaženo snížení emisí jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší (zejména oxidů dusíku NOx a oxidu síry SO2).

V závodě TTA1 je provozován fluidní kotel spalující hnědé uhlí, kdy fluidní spalování můžeme označit za jeden z nejekologičtějších způsobů výroby tepla v energetickém průmyslu. Pro snížení emisí SO2 je použito aditivní vápencové metody založené na přídavku mletého vápence do fluidního lože. Tímto opatřením lze dosáhnout účinnosti odsíření spalin až na hranici 97 %. Převážná část výroby tepla je zajištěna právě tímto kotlem. Ostatní kotle spalující kapalná paliva slouží jako pomocná (záložní) zařízení v období topné sezóny, popř. při odstávkách nebo poruchových stavech fluidního kotle. Tyto kotle jsou vybaveny denitrifikačním zařízením ke snížení emisí NOx. Denitrifikační technologie pracuje na principu selektivní nekatalytické redukce s technologickou přísadou na bázi močoviny.

Modernizací prošla v roce 2017 rovněž i výtopna TTA2, kde se na kotlích spaluje zemní plyn. Instalovány zde byly nové moderní nízkoemisní hořáky, kdy dosahované emise NOx se oproti původním hořákům výrazně snížily.

Emisní limity stanovené integrovaným povolením

Kotle na kapalná paliva (K1.4, K1.5, k1.6)

Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Vztažné podmínky

Emisní limit

(mg/m3)

Četnost měření

K1.4

K1.5

K1.6

Palivo: hnědouhelný generátorový dehet;

topný olej

SO2

A

1 700

Kontinuální měření

NOx

A

450

Kontinuální měření

TZL

A

50

Kontinuální měření

CO

A

175

Kontinuální měření

A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek, s referenčním obsahem kyslíku v odpadním plynu 3% pro kapalná paliva

 

Fluidní kotel (K1.7)

Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Vztažné podmínky

Emisní limit

(mg/m3)

Četnost měření

K1.7

Palivo: hnědé uhlí

 

SO2

A

200

Kontinuální měření

NOx

A

200

Kontinuální měření

TZL

A

25

Kontinuální měření

CO

A

250

Kontinuální měření

Rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako Hg

B

nestanoven

1 x za kalendářní rok

A - koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek, s referenčním obsahem kyslíku v odpadním plynu 3% pro kapalná paliva

B- koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních stavových podmínek

Emisní limity doplňují emisní stropy, které jsou integrovaným povolením stanoveny v následující výši:

Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Emisní strop

(t/rok)

K1.4, K1.5, K1.6

(souhrn)

TZL

35

 

SO2

360

NOx

130

 

V případě vzniku poruch a havarijních situací, které mohou negativně ovlivnit ovzduší, je postupováno v souladu se schváleným Provozním řádem zdroje znečišťování ovzduší.

Nedílnou součástí ochrany ovzduší je rovněž snižování emisí CO2.

detail