Teplárna Tábor

Rekonstrukce teplárny

TV roce 1995 naše společnost zcela ukončila používání pevných paliv, tj. hnědého uhlí k výrobě tepelné energie. V základním závodě s největším tepelným výkonem jsou používána kapalná paliva, ve špičkové kotelně na Pražském předměstí (závod TTA2) je základním palivem zemní plyn s možností použití topného oleje jako rezervního paliva a v kotelně v nemocnici (závod TTA3) je palivem zemní plyn. Po přechodu na nové palivo v základním závodě TTA1, vzhledem k požadavku na snížení emisí oxidů dusíku, bylo nutné vybudovat denitrifikační jednotky. Tyto jednotky byly instalovány v letech 1999–2001 nákladem cca 18 mil. Kč.

Z hlediska ochrany podzemních vod bylo nutné provést rekonstrukci palivového hospodářství a stáčiště paliva tak, aby tento provozní celek byl v souladu s platnými normami. Tato rekonstrukce proběhla během let 2000–2001 ve 2 etapách:

I. ETAPA

V I. etapě (6,5 mil. Kč) proběhla likvidace kontaminovaných ploch, kdy byl demontován kolejový svršek vlečky v prostoru stáčení paliva, bylo odtěženo kontaminované podloží a byla provedena překládka kanalizace, na kterou byl osazen havarijní uzávěr odpadních vod zamezující eventuálnímu úniku paliva do kanalizace. Dále byla vybudována záchytná jímka cca 100 m3 vprostoru stáčení paliva – kolejové vlečky pro zachycení případného havarijního úniku paliva a srážkových vod. Celý prostor stáčení byl opatřen izolací proti prosakování kapalin a byl vyspádován do záchytné jímky. V rámci úprav stáčiště paliva byla vybudována i záchytná jímka v prostoru stáčení kyselin a louhů s odpadem do neutralizačních jímek, které umožní likvidaci případných úniků. Současně s touto etapou se uskutečnila v hodnotě cca 2 mil. Kč sanace prostorů vlečky včetně likvidace kontaminované zeminy.

II. ETAPA

Ve II. etapě (19,5 mil. Kč) proběhla rekonstrukce uskladňování paliva. Aby bylo palivové hospodářství uvedeno do souladu s ekologickými předpisy a s předpisy EU byla realizována tato opatření:

  • vybudování samostatných záchytných jímek, zabraňujících případnému úniku paliva,
  • instalace zdvojeného dna nádrží,
  • úprava kondenzátního hospodářství,
  • instalace rekuperačního a odsávacího zařízení, sloužícího k potlačení nepříjemného zápachu při stáčení paliva a jeho skladování v nádržích. Odsávané páry jsou použity jako spalovací vzduch v kotlích.

Vzhledem k dispozičnímu uspořádání palivových nádrží a dále s ohledem na platné požární normy, byla mezi válcovými palivovými nádržemi postavena devatenáct metrů vysoká protipožární stěna. Na ochranné jímky bylo instalováno pěnové hasicí zařízení a dále ochlazovací zařízení aplikující vodní mlhu. Přívodní požární potrubí bylo vzhledem ke kolísavému tlaku vody doplněno o zvyšovací stanici. Do zkušebního provozu včetně zkoušek HZS bylo zařízení uvedeno v listopadu roku 2001.

Celé palivové hospodářství včetně přilehlé železniční vlečky bylo budováno tak, aby spolehlivě zabraňovalo úniku nebezpečných látek do půdy a do ovzduší, bylo v souladu nejen se současnými požadavky na ekologii ale i s legislativou platnou v zemích Evropské unie.

detail